Algemene voorwaarden

Letselschade Advocaat Laseur

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten verstrekt aan (en ontvangen door) het kantoor, zijn bestuurder en werknemers.
 2. De overeenkomst van opdracht tot het verlenen van rechtsbijstand komt tot stand door aanvaarding van de door cliënt verstrekte opdracht. De aanvaarding van de opdracht geschiedt door schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de opdracht per brief of e-mailbericht.
 3. Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan het kantoor hetzij aan de individuele bestuurder en/of werknemers, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor. Hierin kan het kantoor slechts worden vertegenwoordigd door een aan zijn verbonden advocaat. Het bepaalde in artikel 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing; ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de cliënt is dat de opdracht door een specifieke persoon wordt uitgevoerd.
 4. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de cliënt verrichte werkzaamheden geen enkel recht ontlenen.
 5. De door het kantoor gehanteerde tarieven van een advocaat van het kantoor kunnen door het kantoor worden gewijzigd. In dat geval ontvangt de cliënt daarvan vooraf bericht.
 6. Het kantoor is te allen tijde gerechtigd om een voorschot te verlangen, dat met de einddeclaratie zal worden verrekend, alvorens zijn werkzaamheden te beginnen of voort te zetten.
 7. Het kantoor brengt de werkzaamheden en kosten periodiek aan de cliënt in rekening met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie, tenzij een andere betalingstermijn is afgesproken. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de cliënt over het verschuldigde de wettelijke rente van artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek, of – indien de cliënt handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf – de wettelijke handelsrente van artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Bij overschrijding van de betalingstermijn mag het kantoor met onmiddellijke ingang zijn werkzaamheden opschorten of de opdracht beëindigen.
 8. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het kantoor met betrekking tot de invordering van het aan het kantoor verschuldigde en niet-tijdig betaalde, komen voor rekening van de cliënt. De gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de door het kantoor daadwerkelijk gemaakte proceskosten, waaronder de werkelijk gemaakte advocaatkosten tegen uurtarief, ook als deze advocaatkosten de werkzaamheden betreffen van een advocaat verbonden aan het kantoor. Ter vergoeding van de buitengerechtelijke kosten is de cliënt gehouden tot betaling van een boete, die wordt gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,–, ook wanneer slechts een of enkele aanmaningen ter verkrijging van voldoening buiten rechte zijn verzonden en tenzij de werkelijke buitengerechtelijke kosten een hoger bedrag belopen, in welk geval gehoudenheid bestaat tot voldoening van die werkelijke kosten. Ingeval de cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is met betrekking tot de buitengerechtelijke incassokosten het bepaalde in artikel 6:96 lid 4, 5 en 6 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
 9. Het kantoor is gerechtigd verleende opdrachten onder zijn verantwoordelijkheid te laten uitvoeren door zijn bestuurder en personeelsleden en in voorkomende gevallen door inschakeling van derden, zoals bijvoorbeeld procesadvocaten, deurwaarders, notarissen, accountants en medisch adviseurs.
 10. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Het kantoor bedingt bij deze, dat alle aan hem gegeven opdrachten van cliënten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die cliënten te aanvaarden.
 11. Het kantoor is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden, indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de derde kan worden verhaald.
 12. De gezamenlijke aansprakelijkheid van het kantoor, zijn bestuurder en allen die daar werkzaam zijn, is in haar totaliteit beperkt tot de uitkering die in het desbetreffende geval plaatsvindt onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het kantoor, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico, behoudens opzet of grove schuld van het kantoor.
 13. Mocht om welke reden dan ook geen uitkering onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvinden, dan is de hiervoor bedoelde gezamenlijke aansprakelijkheid in haar totaliteit beperkt tot het door het kantoor in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 10.000,– behoudens opzet of grove schuld van het kantoor.
 14. Alle aanspraken van de cliënt vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij het kantoor binnen 12 maanden nadat de cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend heeft moeten zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.
 15. Het kantoor is op grond van geldende regelgeving verplicht om de identiteit van zijn cliënten vast te stellen en om ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door aan het kantoor een opdracht te verstrekken, verleent de cliënt hiervoor zijn toestemming.
 16. Naast het kantoor kunnen alle personen die bij de uitvoering van een opdracht van de cliënt zijn ingeschakeld, een beroep doen op deze algemene voorwaarden.
 17. Het kantoor beschikt over een interne klachtenregeling. Deze klachtenregeling is gepubliceerd op de website van het kantoor: www.letselschadeadvocaatlaseur.nl.
 18. Op de rechtsverhouding tussen het kantoor en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien, worden uitsluitend beslecht door de absoluut bevoegde Nederlandse rechter te Alkmaar.
 19. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.