Het letselschadetraject

U hebt letsel! U hebt pijn!

Uw lichaam is veelal veranderd en doet niet meer wat u daarvan gewend was. Uw aandacht gaat uit naar uw herstel: u wilt beter worden! Tegelijkertijd staat u aan het begin van of midden in een letselschadezaak. Wat mag u verwachten en waar leidt die zaak toe? Hieronder wordt het letselschadetraject van het begin tot het einde beschreven, zodat u weet wat u kunt en mag verwachten van Letselschade Advocaat Laseur. Het is bedoeld om u inzicht te geven in het pad dat u bewandelt en het doel waarnaar u streeft.

Ongeval

Een letselschadetraject start eigenlijk al op het moment dat u een ongeval hebt gehad. Het kan daarbij onder andere gaan om een verkeersongeval (zoals een aanrijding als voetganger, fietser of automobilist), een arbeidsongeval (zoals een ongeval met een gevaarlijke machine) of een medische fout (zoals het onjuist uitvoeren van een operatie). Door het ongeval heeft u letsel gekregen en lijdt u schade. U wenst die schade vergoed te krijgen.

Aansprakelijkheid

U kunt pas een vergoeding krijgen voor uw letselschade, zodra vaststaat dat een ander aansprakelijk is voor het ontstaan van die schade. Het vaststellen van de aansprakelijkheid is dan ook de eerste taak van uw letselschadeadvocaat. Daartoe kan de advocaat een onderzoek doen naar de feiten. Feiten kunnen ook gebaseerd worden op rapportages van de politie, van de Inspectie SZW of van onafhankelijke deskundigen. Vervolgens wordt er een aansprakelijkstelling aan de veroorzaker van de schade verstuurd. Veelal zal de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval de brief in behandeling nemen en beantwoorden. Zodra de aansprakelijkheid vaststaat, is (de verzekeraar van) de dader verplicht al uw schade te vergoeden. Dat geldt voor de reeds geleden en in de toekomst nog te lijden schade.

Medische informatie, medisch advies en medische expertise

De hoogte van uw schadevergoeding wordt bepaald door de ernst van uw letsel. Het is dan ook van belang dat uw letselschadeadvocaat, en belangrijker nog, zijn medisch adviseur daar inzage in krijgt.
Alle medische informatie wordt vanaf de eerste dag na het ongeval opgevraagd, zodat er een goed beeld kan worden verkregen van de gevolgen van het ongeval. Deze medische informatie wordt vervolgens met uw akkoord aan een medisch adviseur voorgelegd, die uitsluitend voor letselschadeslachtoffers rapporteert.

Deze medisch adviseur is een arts die informeert en adviseert over uw letsel. Op basis van het medisch advies kan uw letselschadeadvocaat beoordelen welke medische gevolgen het ongeval precies voor u heeft gehad.

Ook de aansprakelijke partij laat zich bijstaan door een medisch adviseur. Mocht uw eigen medisch adviseur en die van de aansprakelijke partij verschillende opvattingen hebben over de ernst van uw letsel, dan dient een onafhankelijke medische deskundige te worden geraadpleegd. Die expert zal daar dan een definitief oordeel over geven, waaraan partijen vervolgens gebonden zijn.

Schadeoverzicht

Niet slechts voor het opvragen van medische informatie, maar ook voor het in kaart brengen van uw schade dient al in een vroeg stadium van de letselschadezaak de aandacht te bestaan. Zo voorkomt u dat bepaalde kosten die u direct na het ongeval maakt in een later stadium niet meer achterhaald kunnen worden. Om die reden wordt er na het eerste huisbezoek een schadeoverzicht opgesteld. Dit overzicht wordt in loop van de letselschadezaak steeds verder aangevuld.

Uw schade doet zich op diverse gebieden voor. Er wordt daarom een onderscheid gemaakt tussen verschillende schadeposten.

Indien uw schade fors is en niet eenvoudig is vast te stellen, dan wordt er gebruikgemaakt van een rekenkundige. Deze deskundige is bij uitstek in staat om uw schade achter de komma nauwkeurig uit te rekenen.

Minnelijke regeling

Zodra duidelijkheid bestaat over de medische gevolgen van het ongeval en over de omvang van uw schade kan er met de aansprakelijke partij een minnelijke regeling worden getroffen. Mocht er overeenstemming bereikt worden over de hoogte van uw schadevergoeding, dan wordt deze afspraak vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Belangrijk is daarnaast dat de verzekeraar u een zogenaamde belastinggarantie verschaft. Daarmee geeft zij u de garantie dat u over de schadevergoeding geen loonbelasting hoeft af te dragen aan de belastingdienst.

Gerechtelijk procedure

In een beperkt aantal zaken kan discussie blijven bestaan over de aansprakelijkheid van de aangesproken partij of over de omvang van de schadevergoeding waarop u recht hebt. In deze gevallen is het soms nodig om uw zaak aan een rechter voor te leggen. De rechter hakt dan definitief de knoop door en maakt een einde aan het geschil. Er bestaan verschillende gerechtelijke procedures. In de meeste van die procedures dienen de kosten van uw advocaat door de aansprakelijke partij vergoed te worden.

Kosten(loos)

U doet er verstandig aan om u in een letselschadezaak te laten bijstaan door een gespecialiseerde letselschadeadvocaat. Voor de kosten hoeft u het in ieder geval niet te laten. Zodra de aansprakelijkheid van de wederpartij namelijk vaststaat, is zij verplicht ook alle kosten van uw advocaat te vergoeden. Het kost u dan dus niets om u te laten bijstaan door een advocaat die gespecialiseerd is in de behandeling van letselschadezaken. Dat geldt uiteraard ook als u een rechtsbijstandsverzekering hebt. Ook dan kunt u eenvoudig en snel overstappen naar een gespecialiseerde letselschadeadvocaat.