Zelfstandige en letsel

Bent u een zelfstandige (een zelfstandig ondernemer of zzp’er) en heeft u letsel opgelopen?

Dan kan dat leiden tot verminderingen van inkomsten uit arbeid. U en uw bedrijf worden daardoor getroffen. Welke schade kunt u en uw onderneming precies vergoed krijgen van de aansprakelijke partij?

U bent geen (gewone) werknemer!

Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. De vergelijking tussen het (netto-)inkomen in de feitelijke situatie met en de hypothetische situatie zonder ongeval volstaat niet. Dat is hét verschil met een ‘gewone’ werknemer. Bij u dient beoordeeld te worden in hoeverre de economische waarde van uw arbeid is aangetast. Daarbij wordt aan uw salaris en pensioen wel enige waarde gehecht, maar zijn ook de wijzigingen in de winstreservering en in de intrinsieke waarde van de aandelen van belang.

Bedrijfseconoom

Om de schade van u als zelfstandige te kunnen vaststellen dienen zowel uw (fysieke en cognitieve) beperkingen in kaart gebracht te worden als een economische analyse van uw bedrijf plaats te vinden. Voor dit laatste wordt veelal een bedrijfseconoom ingeschakeld, die inzicht krijgt in het functioneren van uw onderneming (in de afgelopen jaren) en in uw branche. Mede aan de hand van die cijfers kan hij beoordelen in hoeverre het resultaat van de onderneming is aangetast door uw verminderde inzetbaarheid dan wel door andere, externe factoren.

Uiteindelijk dient vastgesteld te worden wat de bruto opbrengst uit uw ondernemersarbeid is in de situatie met ongeval. Dit dient vergeleken te worden met de bruto opbrengst uit uw ondernemersarbeid in de hypothetische situatie zonder ongeval. Pas na het maken van deze vergelijking bestaat meer inzicht in uw schade.

Bedrijf zelf geen vorderingsrecht!

Hoewel uw uitval tot slechtere resultaten van de onderneming zal leiden, kan uw onderneming hier geen vergoeding voor verlangen. U hebt namelijk als enige een vorderingsrecht. De onderneming kan (vrijwel) uitsluitend een vergoeding van het netto-loon van de ondernemer vorderen.